Skip to main content

Brief van de ministers

In een brief van de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap en sociale zaken en werkgelegenheid van begin dit jaar, spreken zij dat “seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld een pijnlijk en hardnekkig maatschappelijk probleem is”. Refererend naar de gebeurtenissen in de sportsector, de theaterwereld en de onthullingen rond betaald voetbalorganisatie Ajax en het televisieprogramma The Voice of Holland. Deze incidenten laten een patroon zien waarbij machtsongelijkheid en genderstereotypen een voedingsbodem blijken te zijn voor intimidatie en (machts)misbruik. Uiteindelijk zijn er natuurlijk veel meer sectoren waar de cultuur van wegkijken, goedpraten, bagatelliseren en schaamte de overhand hebben. Bovenstaande sectoren hebben veel aandacht gekregen in de media, maar ook in ziekenhuizen en op scholen is het een veel gehoord probleem. Uiteindelijk is het zo dat waar mensen samenwerken gewenst maar ook ongewenst gedrag voorkomt.  

Ongewenste omgangsvormen gaan natuurlijk niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gaat veel verder. Dat gaat ook over agressie en geweld, pesten, discriminatie en intimidatie.   Terechte vragen zijn: Hoe creëer je als werkgever een veilig werkklimaat, een cultuur waarbij iedereen zich goed voelt en veilig genoeg om elkaar openlijk op gedrag aan te kunnen spreken? Hoe kan je ongewenste omgangsvormen voorkomen? Zijn ze überhaupt te voorkomen? Hoe zorg je dat er (tijdig) gemeld kan worden en dat dit proces ook voor iedereen helder en inzichtelijk is. Bij wie kunnen medewerkers zich melden? En hoe zit dat met stagiaires, vrijwilligers en Zzp’ers? Wat is een gedragscode en hoe maak en implementeer je zoiets?  

Er is al een hele belangrijke stap gezet richting meer samenhang en coördinatie in de aanpak van bv seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is een nauwe samenwerking gecreëerd tussen o.a. werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Het kabinet heeft aangegeven te zullen toewerken naar een nationaal actieplan met als belangrijkste doel om een cultuurverandering teweeg te brengen die nodig is om een eind te maken aan ongewenst gedrag.  

Het beleid rondom de psychosociale overbelasting (PSA) zal door de minister van Sociale zaken tegen het licht gehouden worden. Het idee is om in dit beleid de vertrouwenspersoon beter in positie te zetten. Belangrijk hierbij is natuurlijk om goed te kijken aan welke voorwaarden een vertrouwenspersoon moet voldoen en vanuit welke rol deze ingevuld kan/moet gaan worden. Vaak genoeg wordt de rol als vertrouwenspersoon toebedeeld aan iemand die niet onafhankelijk is of kan zijn. Waardoor het melden soms erg lastig is of zelfs niet gebeurd.  

Als ik vanuit mezelf spreek als extern vertrouwenspersoon, kan ik echt onafhankelijk zijn en blijven doordat ik geen binding heb met de organisatie. Dit zorgt ervoor dat het voor medewerkers een stuk makkelijker is en minder ingrijpend kan zijn om contact met mij op te nemen. Daarnaast ben ik gecertificeerd wat maakt dat ik relevante kennis heb en deze kennis ook up to date moet houden.  

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om op een veilige manier te sparren of om advies te vragen over (vermoedens) van integriteitsschendingen, misstanden of ongewenste omgangsvormen. Zo brengen we samen het probleem in kaart en kan een melder(klager) een eigen afweging maken wat te doen. We bespreken alle haalbare en mogelijke opties. En dit hele proces ondersteun en begeleid ik de melder (klager) terwijl de regie wel bij de melder blijft. Iedereen die werkzaam is voor een organisatie (waarvoor ik werkzaam ben als extern vertrouwenspersoon) mag contact met mij opnemen, dus ook de Zzp’ers, stagiaires en vrijwilligers.    

Uiteindelijk creëer je met elkaar een veilig en fijn werkklimaat.   Mocht je nog vragen hebben of op zoek zijn naar een externe vertrouwenspersoon, neem dan gerust contact met mij op.

Voor nu fijne dag gewenst  

Saffira

Vragen naar aanleiding van dit artikel?

Brief van de ministers