Skip to main content

Wat is integriteit?

De definitie van integriteit is “Het gedrag stemt overeen met de relevante normen en daarmee samenhangende (spel)regels van de organisatie en samenleving”. Wie integer is, zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt, de persoon beschikt over intrinsieke betrouwbaarheid.

Integer werken betekent dat iedereen zijn functie goed en zorgvuldig uitvoert. Redenerend vanuit de verantwoordelijkheden die horen bij zijn/haar functie en de geldende normen en waarden binnen de maatschappij en de organisatie.

Het is belangrijk dat je als organisatie waakt voor de inbreuk op de integriteit.  Er moet een veilig meldklimaat zijn om te zorgen dat medewerkers mistanden ook daadwerkelijk melden via een meldregeling. Hierdoor is het belangrijk dat er een actief beleid gevoerd wordt, het zogenoemde ethiek- of integriteitsmanagement. Dit omvat de onderwerpen; Schendingen van integriteit, Fraude en corruptie en omkoping.

Als vertrouwenspersoon kan ik, als er vermoeden is van een misstand, naast mijn adviserende en begeleidende rol, als intermediair optreden tussen de melder en de organisatie.

Wat zijn schendingen van integriteit?

  1. Onregelmatigheid: fouten in de uitvoering, structuren of procedures binnen de organisatie, die zo ernstig zijn dat ze de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgen.

  2. Integriteitsincident (gedragscode): Gedrag of gebeurtenis met gevaar voor integer uitoefening van organisatie of gevaar voor volksgezondheid, veiligheid of milieu.

  3. Misstand: (huis voor klokkenluiders/ wet bescherming klokkenluiders): Gedrag of gebeurtenis met maatschappelijk belang/schending wettelijk voorschrift (oa. overtreding van de wet, gevaar voor volksgezondheid of milieu).

  4. Inbreuk op Europees-recht: Een inbreuk wordt automatisch van maatschappelijk belang en dus besluit waardig geacht. Voor inbreuken geldt geen drempel qua ernst (o.a. een handeling of nalatigheid rondom overheidsopdrachten, volksgezondheid, veiligheid en vervoer, bescherming persoonsgegevens)

Download hieronder een PDF over vertrouwenspersonen en integriteit (via huisvoorklokkenluiders.nl).

Fraude

Fraude is opzettelijk handelen, heeft het oogmerk van economisch belang en er wordt een misleidende voorstelling van een situatie gegeven. Er is een benadeelde en het handelen is onrechtmatig en/of onwettig. Fraude verstoort het economische verkeer tussen burgers onderling en het ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Het heeft ook invloed op de integriteit van stelsels als financiële markten en het zorgstelsel.

  1. Witwassen van verkregen geld door fraude
  2. Fraude met zorggeld
  3. Vastgoedfraude
  4. Oplichting
  5. Faillissementsfraude

Corruptie en omkoping

Als iemand zijn/haar politieke, sociale of economische machtspositie misbruikt om zichzelf of anderen ongeoorloofde diensten te bewijzen is dit corruptie. Vaak gaat dit samen met andere strafbare feiten. Omkoping is een misdrijf. Omkoping omvat bijvoorbeeld steekpenningen & smeergeld, Kick back, faciliterende betaling, smeren & fêteren en afpersing & verduistering.

Download hieronder een PDF over vertrouwenspersonen en integriteit (via huisvoorklokkenluiders.nl).